Hatta Houmei-shu-ho

Name

Akataru Houmei-shu (180 mL) 800 yen, Houmei-shu Sakekasu 300 yen, Limoncello Seto 1,400 yen

Address

531 Tomo, Tomo-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima

Tel

+81-84-982-2453

Business-houers

10:00 – 16:00

Holiday

Irregular holidays

Foreign Languages

Unavailable ※Written information in English is available.

Price

Akataru Houmei-shu (180 mL) 800 yen, Houmei-shu Sakekasu 300 yen, Limoncello Seto 1,400 yen